Эгер сиз ката кетирип жаткан жок болсоңуз, анда эч нерсе кылбайсыз. Жасаган адам ката кетирет деп оң көз караштамын. - Джон Вуден
Read More

Эгер сиз ката кетирип жаткан жок болсоңуз, анда эч нерсе кылбайсыз. Жасаган адам ката кетирет деп оң көз караштамын. - Джон Вуден

Эгер сиз ката кетирип жаткан жок болсоңуз, анда эч нерсе кылбайсыз. Жасаган адам ката кетирет деп оң көз караштамын. -…